Právně závazná pravidla Q-TON 3.0

Hackathon Q-TON 3.0 s tématem “Smart Solutions ve městech” (dále jen “Q-TON 3.0”) se koná ve dnech 19.–21. 9. 2018 v Praze.Organizátory Q-TON 3.0 jsou společnosti Qest automation s.r.o., IČO: 02232073, se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8 a eMan s.r.o., IČO: 27203824, se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen “Organizátoři”).Na Q-TON 3.0 se podílejí též Generální Partner, Hlavní Partneři a další Partneři (dále též společně jako “Partneři”) s tím, že za Partnery Q-TON 3.0 mají být považovány subjekty uvedené nejpozději ke dni zahájení Q-TON 3.0 na adrese https://q-ton.cz/partneri/, kde bude vždy specifikována i příslušná kategorie partnerství.

V rámci Q-TON 3.0 budou registrovaní účastníci v týmech (dále jen “účastníci” nebo “členové týmu”) řešit hackovací výzvy (zadání) vypsané Organizátory či Partnery (dále jen jako “výzvy”) s tím, že každý tým může řešit i více výzev.

Účastnit Q-TON 3.0 se jako člen týmu může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která se registruje prostřednictvím Eventbrite a potvrdí souhlas s těmito pravidly, jimiž se řídí právní vztahy mezi členy týmů a Organizátory resp. Partnery (dále jen “Pravidla”).

Hodnocení Q-TON 3.0 a ceny

Řešením vypsaných Q-TON 3.0 výzev jednotlivými týmy vzniknou soutěžní projekty, které budou předmětem hodnocení odbornou porotou složenou ze zástupců Organizátorů a Partnerů (dále jen “soutěžní projekty”). Složení odborné poroty bude oznámeno nejpozději v den zahájení Q-TON 3.0.

K hodnocení bude porota využívat systém poskytnutý Partnerem Q-TON 3.0 – Demokracie21 (D21). Ten funguje na principu nejen kladných, ale i záporných hlasů.

Odborná porota bude soutěžní projekty hodnotit v následujících kategoriích:

  • inovativnost a jedinečnost řešení
  • obchodní potenciál řešení
  • technologická stránka řešení

Hlasování porotců je tajné, přičemž každý porotce musí udělit kladný hlas dvěma (2) soutěžním projektům v každé z výše uvedených kategorií. Navíc pak může porotce udělit v každé z uvedených kategorii jednomu (1) ze soutěžních projektů záporný hlas. Hlasy udělené v jednotlivých kategoriích mají stejnou váhu.

O hlavní cenu Q-TON 3.0 se podělí členové týmu, jehož soutěžní projekt získá, při zohlednění záporných hlasů, nejvyšší počet hlasů v součtu všech tří hodnocených kategorií. V případě, že více týmů dosáhne stejného počtu hlasů, podělí se o cenu rovným dílem všechny tyto týmy. Hlavní cenou Q-TON 3.0 je peněžní částka ve výši 50.000,- Kč.

Organizátoři a Generální Partner dále nabídnou členům prvních tří týmů, jejichž soutěžní projekt získá nejvyšší počet hlasů, možnost účasti na stážích. Podmínky těchto stáží budou sjednány individuálně. Jednání o stáži není považováno za jednání o dalším rozvoji soutěžního projektu dle následujícího oddílu těchto Pravidel.

Kromě hlavní ceny mohou Partneři vypsat speciální ceny za řešení svých výzev. Tyto speciální ceny budou případně oznámeny nejpozději v den zahájení Q-TON 3.0. Pokud nedojde k úplnému vyřešení výzvy, nemusí být takto vypsaná cena udělena, může však být udělena alespoň částečně. Pokud výzvu vyřeší více týmů, nebo pokud více týmů vyřeší výzvu částečně, může být cena rozdělena mezi více týmů. O konečném udělení resp. rozdělení speciální ceny za řešení výzvy vždy rozhoduje Partner, který ji vypsal, s tím, že přihlédne k poradnímu hlasu poroty.

Ceny nejsou právně vymahatelné.

Ochrana duševního vlastnictví

Soutěžní projekty vyvinuté během Q-TON 3.0 představují duševní vlastnictví členů týmů, které je vyvinuly.

Před zahájením hodnocení soutěžních projektů jsou členové týmů povinni veškeré zdrojové kódy, dokumentaci a prezentace vztahující se k projektu a vytvořené během Q-TON 3.0 uložit do vyhrazeného repozitáře (dále jen „výstupy“). Přístup do repozitáře dostane každý tým před zahájením soutěže.

Každý člen soutěžního týmu poskytuje okamžikem nahrání výstupů do repozitáře Organizátorům a Partnerovi, který je zadavatelem výzvy řešené jeho týmem, nevýhradní bezúplatnou licenci na dobu příslušných majetkových práv, ke všem způsobům užití jím vytvořených výstupů, bez jakéhokoliv omezení co do množství, rozsahu nebo počtu opakování a bez omezení územního s tím, že tato licence se poskytuje zejména pro prezentační účely související s Q-TON 3.0.

Každý člen soutěžního týmu souhlasí se zveřejněním jím vytvořených výstupů Organizátory, případně Partnerem, který je zadavatelem výzvy řešené jeho týmem. Dále souhlasí též s tím, že Organizátor a Partner, který je zadavatelem výzvy řešené jeho týmem, jsou oprávněni výstupy v případě potřeby měnit, upravovat, zpracovávat (včetně překladu), spojovat je s jinými autorskými díly nebo je zařazovat do děl souborných, audiovizuálních či databází, užívat pouze jejich část nebo do nich jiným způsobem zasahovat, to však s výjimkou zdrojových kódů, pokud nedojde v daném případě k jiné dohodě.

Členové týmů souhlasí, že jakékoliv výstupy nebudou vzhledem k povaze soutěže Q-TON 3.0 považovány za obchodní tajemství. Dále berou na vědomí, že pouhé myšlenky, postupy, principy či metody nejsou chráněny autorským právem.

Členové týmů se zavazují, že veškeré výstupy jimi vytvořené v rámci Q-TON 3.0 budou představovat původní výsledky jejich duševní činnosti. V případě porušení tohoto závazku se zavazují nahradit Organizátorovi a Partnerům veškerou v této souvislosti vzniklou škodu.

Exkluzivita

Členové týmů jsou oprávněni po dobu prvních 30 dnů od vyhlášení výsledků Q-TON 3.0 jednat ohledně dalšího rozvoje soutěžního projektu resp. výstupů o smluvní spolupráci a případně uzavřít v této souvislosti jakoukoliv smlouvu pouze s Organizátorem či Generálním Partnerem, pokud byl zadavatelem výzvy řešené jejich týmem.

Po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výsledků Q-TON 3.0 jsou členové týmů oprávněni zahájit jednání o případné smluvní spolupráci ohledně dalšího rozvoje soutěžního projektu resp. výstupů, případně uzavřít v této souvislosti smlouvu též s Hlavním Partnerem, pokud byl zadavatelem výzvy řešené jejich týmem.

Po uplynutí 60 dnů od vyhlášení výsledků Q-TON 3.0 jsou členové týmů oprávněni zahájit jednání o případné smluvní spolupráci ohledně dalšího rozvoje soutěžního projektu resp. výstupů, případně uzavřít v této souvislosti smlouvu též s jiným Partnerem, pokud byl zadavatelem výzvy řešené jejich týmem.

Po uplynutí 90 dnů od vyhlášení výsledků Q-TON 3.0 jsou členové týmů oprávněni zahájit jednání o případné smluvní spolupráci ohledně dalšího rozvoje soutěžního projektu resp. výstupů, případně uzavřít v této souvislosti smlouvu s libovolnou třetí osobou. Jednání o případné smluvní spolupráci ohledně soutěžního projektu resp. výstupů, případně uzavření smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, je hrubým porušením pravidel Q-TON 3.0 a každý člen týmu se pro takový případ zavazuje nahradit Organizátorovi a Partnerům veškerou způsobenou škodu.

Ochrana osobních údajů

Účastníci berou na vědomí, že Organizátoři jsou v případě akceptace těchto pravidel účastníkem oprávněni jako správci osobních údajů zpracovávat účastníkem poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa on-line prezentace účastníka nebo jeho profilu na sociálních sítích, pracovní pozice, pracovní zaměření a profesní zájmy, důvody účasti na Q-TON 3.0, jakož i údaje o účasti na Q-TON 3.0, zejména pak údaje o členství v týmu a hodnocení soutěžního projektu. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem a je povinné, s výjimkou údajů o telefonním čísle a adresy on-line prezentace nebo profilu na sociálních sítích. V případě neposkytnutí povinných údajů se nelze účastnit Q-TON 3.0.

Účelem zpracování je organizační zajištění Q-TON 3.0 a právním základem pak čl. 6 písm. b) GDPR (plnění smlouvy). Organizátoři budou výše uvedené údaje zpracovávat po dobu od registrace do Q-TON 3.0 do jeho ukončení a dále po dobu 4 let. Účastníci dále berou na vědomí, že Organizátoři mohou výše uvedené údaje využít na základě svého oprávněného zájmu též pro účely přímého marketingu, zejména zasílání obchodních sdělení, a to po dobu nezbytnou pro naplnění účelu resp. do vznesení námitky účastníkem, podle toho co nastane dříve.

Účastník může poskytnout Organizátorům a Partnerům souhlas se zpracováním výše uvedených údajů též pro jiné účely, zejména nabízení práce či jiné smluvní spolupráce a pro marketingové účely, včetně re-marketingu a zasílání obchodních sdělení Partnery.

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Organizátorů. Účastníci souhlasí, že Organizátoři jsou oprávněni předat jejich osobní údaje Partnerům. Dalšími příjemci údajů mohou být zpracovatelé, zejména pak provozovatelé IT služeb využívaných Organizátory, a to i ve třetích zemích. V případě předání údajů do třetích zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, zejména pak USA, bude předání realizováno na základě vhodných záruk v podobě standardních smluvních doložek nebo mechanismu Privacy Shield.

Účastníci berou na vědomí, že mají právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce osobních údajů potvrzení ohledně zpracování svých osobních údajů, právo na přístup ke svým údajům a dále též právo na jejich přenositelnost, opravu, doplnění, omezení jejich zpracování nebo výmaz, v případě, že jsou splněny příslušné podmínky, jakož i právo podat stížnost přímo dozorovému úřadu tj. ÚOOÚ.

Účastníci dále berou na vědomí, že mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu. Odmítnout zasílání obchodních sdělení lze způsobem uvedeným v každém zaslaném sdělení.

S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se mohou účastníci na Organizátory obracet prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@q-ton.cz.

Účastníci souhlasí, že po celou dobu konání Q-TON 3.0 mohou být pořizovány obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy zachycující jejich podobu nebo týkající se projevů jejich osobní povahy, jakož i souhlasí s následným rozšiřováním těchto záznamů, případně jejich jiným užíváním ze strany Organizátorů a Partnerů, a to včetně komerčních účelů, zejména pak v souvislosti s propagací Q-TON, Organizátorů, Partnerů a sponzorů. Tento souhlas se uděluje bezplatně.

Závěrečná ustanovení

Organizátoři si vyhrazují právo společně činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Q-TON 3.0, a to včetně změny těchto Pravidel, přerušení, pozastavení, předčasného ukončení či zrušení Q-TON 3.0, neudělení hlavní ceny z důvodu neuspokojivé kvality soutěžních projektů, případně vyloučení jakéhokoli týmu nebo jeho člena bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Pravidel nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ovlivňujícího průběh Q-TON 3.0 a jeho výsledky.

Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky. Souhlasem projeveným při registraci akceptují účastníci tato Pravidla a zavazují se je dodržovat.

Kromě těchto Pravidel se účastníci zavazují v souvislosti se svou účastí na Q-TON 3.0 též neporušovat právní řád České republiky, jakož i nejednat v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy Organizátorů či Partnerů.

Jsi připraven?

Registruj se

Kontakt

info@q-ton.cz