ل ن نز ع ن

داد ن لا و ،ندز ق ،ه ماا ف رد ا ً و دا ق و ل . ع ط6 ˚ ˘ ( ا ىو ا ن % 10 : % نو راز ا لG • ةدhh h ا م ا ر ل6 ن ذ˙و (KFW) ا ا ك ل#$ ن ل ت ة ئ د ز ف ن د ع ن بئ ة ئ د ل ع س بك ك ت تع ة ئ د دعس د ن ف ك ت د ة ئ د ز ب ن د ة ئ د (ف كت ب) س يسن ن ت ع ج ع ة ئ د لب ب نز ق دت ة ئ د ي ى ن يب م زت ة ئ د س ن ز ج ل ت ة ئ د س سن ف ب ج ج ع دآ ن, ( َ یاذ2 س ع˛ ا ل ˚ د ورد ر˚ تf ˚ در ˚ ˛و˘ ر˚-k و + زا ددر تروk ˆ3 ز˚˛ ت ھ او زا ق ( ش˛آ ز˚رزوْ نآ ش˛آ نˇ نآَ ٣٣٩ هر ل ، نا د ،ی ت دز ن مارآ ع ت ن ار وا داد ددر راد ˚ وا دھاو ل ت ة ئ د ز ف ن د ع ن بئ ض ة ئ د ل ع س بك ك ت ض تع ة ئ د دعس د ن ف ك ت د ة ئ د ز ب ن د ة ئ د (ف كت ب) س يسن ن ت ع ج ع ة ئ د لب ب نز دت ة ئ د ي ى ن يب ض م زت ة ئ د س ن ز ج ل ت ة ئ د ْْل وْ قْـ تْ،ْاه ـن عْ للاْي ض ر ْاْه ْتْ بْح اْص ْْن ْم ْْ ةْ صْق ْلاْْ هْذ ْه ْْر ْـ بْخ ْْ عْم ْس ْنْاْ ن ْبْاوْ ْلاْ عْ ـتْ:ْْن وْ م ْلْس ْم ْلاْاْه ْ ـيْأ ٣ هر / ٧ هرود هد و نز ت (٠-٩ :% ٩٨ ن ! ز هˇ هˆ ˙د نز ه˝˛˙هو˚˜ هر˛هر و ه * + ،ن ﯾ رد نز ت ﮥ ر 4˜˝ ˝ !˘ # ˚ 3 ˘ˇˆ ˙ ˝ 2 1 ه˝/˛+ ر˜ ز! # ر $% ر˜ ’ رد ˙˝˛˚ ل رد ،ن ز ت ﮥ ر ن ﯾ رد ر ˘ S) نز مR ز ع د ˘ ﯾ ﯾ

2023-01-29
    معلومات عن جهاز الدوران